Dastane Mousighi 13

در آخرین برنامه از مجموعه «داستان موسیقی» با سبک های دیگه ای مثل نامعین، نو رومانتیسیسم و چند فرهنگی آشنا می شیم و به آثاری از جان کیج، برایت شنگ و پندرسکی گوش می دیم